۱۳۸۳ اردیبهشت ۸, سه‌شنبه

آغاز

به یادم نیست که آخرین بار کی از خاطراتم نوشته ام هم اکنون نیز شاید از در تنهایی باشد که در وجودم حس میکنم
زندگی برای کیست و برای چیست؟